Wizaż


 


 

Konkurs Mikołajkowy 06.12.2019

Dzisiaj jest 6 grudnia - MIKOŁAJKI ! ‼️ 🎅🎅🎅
z tej okazji został ogłoszony KONKURS 😍✨💝🎁
 

Do wygrania:
🌸 makijaż świąteczno-karnawałowy, z pamiątkową sesją wybranej stylizacji ✨🌟💖
 

Do udziału w konkursie zapraszamy również Panów, wygrana będzie doskonałym prezentem dla bliskiej sercu Kobiety. 🥰
 

Miejscem konkursu jest post konkursowy na stronie:
https://www.facebook.com/WizazMariaLubowicka/
Co zrobić aby wziąć udział w konkursie?
odpowiedz w komentarzu na pytanie:
 

❓❓CO OZNACZA DLA CIEBIE DOBRY MAKIJAŻ❓❓
 

Konkurs zakończy się dnia 8 grudnia o godzinie 23:59
9 grudnia zostanie wybrany zwycięzca i poinformowany w komentarzu pod tym postem💝🎁

Nagroda może być zrealizowana do końca karnawału 2020 po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu terminu ✨🌟💖
 

Regulamin dostępny poniżej

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Mikołajkowego (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma Wizaż Maria Lubowicka z siedzibą ul. Płocka 4 lok.5; 01-231 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/WizazMariaLubowicka/w dniach 06.12.2019 do 08.12.2019 roku (do godziny 23:59). 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

  • Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

  • Uczestnik oświadcza, że:a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i za pomocą osobistego konta bierze udział w konkursieg. wyraził zgodę na opublikowanie za pomocą funpage Wizaż Maria Lubowicka https://www.facebook.com/WizazMariaLubowicka/ relacji fotograficznej ze spotkania, na którym zostanie odebrana nagroda konkursowa

  • W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.


 

§ 3.

 

NAGRODA

  • W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

  • 2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest makijaż świąteczno-karnawałowy, z pamiątkową sesją wybranej stylizacji

  • 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu https://www.facebook.com/WizazMariaLubowicka/

  • Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

  • 5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

     

§ 4.
MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/WizazMariaLubowicka/

2. Konkurs trwa w dniach 06.12.2019 do 08.12.2019 roku (do godziny 23:59).

 

§ 5.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe CO OZNACZA DLA CIEBIE DOBRY MAKIJAŻ?, które jest przedstawione w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/WizazMariaLubowicka/

 

§ 6.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/WizazMariaLubowicka/
7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest odpowiedź na wiadomość prywatną w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o wygraniu konkursu
8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w § 6. Ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie odebrana w terminie wspólnie ustalonym przez organizatora i zwycięzcę.
10. W celu odebrania nagrody zwycięzca musi osobiście udać się do siedziby firmy ul. Płocka 4 lok.5; 01-231 Warszawa
11. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy lub usługi. 


 

§ 7.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 

§ 8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu umówienia spotkania – odbioru nagrody - (Imię, Nazwisko, nr. telefonu)

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 

§ 9.

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Mikołajkowy Konkurs z dnia 06.12.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2019 r. i obowiązuje do 30.05.2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:
https://wizaz-marialubowicka.pl/

REGULAMIN KONKURSU

Studio"WIZAŻ"  Maria Lubowicka

01-231 Warszawa; ul. Płocka 4 lok.5

mail: wizaz1@interia.pl 

tel.: 602-138-821